25.08.19

Welsprekend


Samengeperst staal. Geplette autowrakken. Glimmende lak, gebutst, gekraakt, gecrasht. Maar met een opvallende zachte hand bijeengebracht. Opnieuw gedacht, opnieuw gedroomd. Zingend van lyriek. De titels, woordsamenraapsels bijeengebracht, die woorden als brokstukken, ook die weer.

Ze staan nog, die beelden van de Amerikaanse beeldhouwer, dichter, filmer, kunstenaar John Chamberlain. Door de kunstgeschiedschrijvers van een categorie voorizen: neo-expressionisme. Mooi is dat. Verongelukt staal dat uitdrukking geeft aan het levensplezier van een lyricus.

En zo spreken zij, praten zij, babbelen zij. Mevrouw zus en zo, en meneer die en die en o ja, die van dit en dat. Luidkeels mompelend.


25.08.19

Eloquent


Compressed steel. Crushed car wrecks. Shiny paint, bruised, broken, crashed. Yet brought together with a strikingly soft hand. Thought again, dreamed again. Singing of lyric. The titles, hotchpotch words brought together, those words as wreckages, those as well.

They still stand, those images of the American sculptor, poet, filmmaker, artist John Chamberlain. Categorised by the art historians: neo-expressionism. That's nice. Perished steel that expresses the joy of life of a lyricist.

And so they speak, they talk, they chat. Mrs. this and that, and Mr. that and that and oh yes, that of this and that. Mumbling loudly.